ЗА НАС

  • Ютекс Холдинг АД е публично акционерно дружество, профилирано в областта на  придобиването, управлението, оценката и продажбата на дялове в български и чуждестранни дружества;

  • Дружеството инвестира в различни сфери на дейност с цел диверсификация и контрол на риска, и максимизиране на финансовия резултат от инвестиционната си дейност;

  • В холдинга е изграден екип от професионалисти, покриващ разлчни сектори от икономическия живот (финанси, право, маркетинг, финансова отчетност), с цел осигуряване на пряко участие на Ютекс Холдинг АД в управлението на процесите в притежаваните дружества;

  • Компанията се търгува на Българска Фондова Борса – София АД, което гарантира спазването на високи стандарти по отношение на мениджмънта и финансовата отчетност, както на Ютекс Холдинг АД, така и на компаниите, в които то инвестира;